ISC Toppers
2020-21
 • MOHD. SAYIM TURK

  98.5%

 • ALMAHA KAMAL

  97.75%

 • JAYENDRA NATH SHUKLA

  97.25%

 • SHASHWAT TIWARI

  97%

 • KASHISH SINGH

  96.75%

 • KANISHKA SONI

  96%

 • AKSHARA SRIVASTAVA

  95.75%

 • SAFIYA KHANAM

  95.75%

 • KHUSHI MEHROTRA

  95.7%

 • MALVIKA VERMA

  95.75%

2019-20